Hoppa till innehåll
Search
Close this search box.

Silver futures

Silver futures

Silver har i århundraden används som valutor, för smycken och som ren investering. Idag är det tillsammans med guld en av de mest handlade ädelmetallerna på råvarubörsen. Det betyder att det idag finns ett antal handelsinstrument som baseras på specifikt silverhandel. Dessa är silver futures, och silveroptioner, silver EFT:er och OTC produkter.

EFT:er står för Exchange Trade Funds och handlas direkt över börsen precis som vanliga aktier. På svenska brukar de kallas för förhandlade fonder. En EFT följer utvecklingen på en underliggande tillgång tillexempel ett underliggande index, en råvara (som silver), en valuta eller en korg av tillgångar.

OTC, däremot, står för over-the-counter-trading, och är en transaktion som inte sker på de formella börserna. OTC-handel sker till största delen mellan två parter och oftast i ett nätverk av mäklare. OTC är inte lika strikt reglerad som produkter som handlas på börsen, vilket ger upphov till möjligheter och risker. Notera att man via en handelsplattform för OTC-handel alltid ser två priser: köpkursen och säljkursen. Detta skiljer sig från handel på börsen där du ser många olika köp- och säljkurser från flera olika parter.

Option är kontrakt som gör det möjligt att handla på det framtida värdet på en marknad. Det ger handlaren rätten, men inte skyldigheten, att handla till ett bestämt pris på silvret före ett visst datum. Du kan handla optioner på en rad olika marknader, som valuta, aktier, index och råvaror.

Ok, men vad är då silver futures?

Grunderna i silver futures

Enklaste sättet att leda tankarna rätt är med ett gott exempel.

Silver futures från köparens perspektiv

Föreställ dig att det finns en silversmed eller en tillverkare som gör silvermedaljer. Hon eller han har vunnit ett kontrakt inför ett mycket stort sportevenemang. För att färdigställa denna order behöver tillverkaren 1000 oz. silver under de nästkommande sex månaderna. Hon eller han kollar nu priset för silver och ser att silver handlas för 10 dollar per oz. Tillverkar kan dock inte slå till och köpa silvret idag. Det kan beror på att hen inte har råd, hen kan inte säkerställa rätt förvaring, eller någon annan orsak. Det är jobbigt eftersom tillverkaren tycker att det är ett förmånligt marknadspris just nu. Hen önskar således att det vore möjligt att frysa priset på runt 10-dollars-nivån. Detta är faktiskt möjligt: genom att gå in i ett silver future kontrakt.

Kontraktet kan utformas så det ger köparen rätt att köpa silver för detta pris förutsatt att det görs inom de närmsta sex månaderna. Genom att köpa ett future kontrakt eller gå in i ett sådant avtal kan hen således framtidssäkra priset.

Silver futures från säljarens perspektiv

Den som har en silvermina får nu en förväntan om att kunna tillverka 1000 oz. silver under de nästkommande sex månaderna. Det som oroar silversäljaren är att priset ska gå under tio dollar per oz. Hen kan därför gå med på silver future kontraktet och låsa priset på 10 dollar per oz. Det garanterar att hen kan sälja priset för inte mindre än 10 dollar per oz.

Vad händer efter kontraktstiden går ut för båda parterna?

Vi föreställer oss att båda säljare och köpare går in i ett silver future kontrakt med varandra som stipulerar att priset sätts på 10 dollar per oz. När de sex månaderna löper ut kan olika saker hända beroende på var spot-priset för silver ligger då. Spotpris är det omedelbara marknadspriset.

Noter att i det nämnda scenariot, från säljarens och köparens omedelbara perspektiv, uppnår både säljaren och köparen det önskade målet: att köpa och sälja silvret till det önskade priset. Detta är ett således ett typiskt exempel på hedging. De flesta future trading syftar till hedging.

Notera också att future trading också ger upphov till spekulation och arbitrage. De som spekulerar med hjälp av långa eller korta silver futures låser priserna (på kort eller lång sikt) för att dra fördel av en väntad prisrörelse. De som kör arbitrage på silver future vill kapitalisera på de små prisskillnader som existerar på marknaden på kort sikt.

Ok, så med det sagt, låt oss titta närmare på handel på silver future.

Silver future handel i den reella världen

Det beskrivna exemplet ovan är jordnära. Men handeln med silver på silver future ser annorlunda ut. Det är helt enkelt lite rörigare och mer komplext än vad det omedelbara exemplet ger för handen.

Silver future kontrakt finns, med standardiserade specifikationer, tillgängliga på handelsplatser över hela världen. Ett sätt att förstå hur det fungerar är genom att titta närmare på Comex-handeln. Comex är en del av CME gruppen som står för Chicago Merchantile Exchange.

Come Exchange erbjuder ett standardiserat kontrakt för silver future. Det betyder att kontraktet erbjuder tre kontraktsvarianter baserat på antalet troy oz. silver. 1 troy oz. är 31.1 gram. Så här ser de tre kontrakten ut:

Full – 5000 troy oz. silver

E-mini – 2,500 troy oz. silver

Micro – 1000 troy oz. silver

Om priset för “Full” är 15,7 dollar blir kontraktets värde 87 500 dollar, eftersom 15,7 x 5000 = 78 500 dollar.

Notera att all silver future finns med hävstång. Ett Full kontrakt kräver enbart ett fastsatt marginalpris på 12 375 dollar. Det betyder att den som vill ha ett Full kontrakt eller ta en position i ett Full silver future kontrakt bara behöver en marginal på 12 375 dollar istället för den faktiska kostnaden på 78,500 dollar som i exemplet ovan.

Eftersom 12 375 dollar ändå kan vara ett för högt pris för en del handlare finns E-mini och Micro-kontrakten. De har proportionerligt lägre marginalpriser. E-mini som är hälften av ett fullt kontrakt kräver en marginalkostnad på 6187,50 dollar. Microkontraktet som är en femtedel av ett fullt kontrakt kräver ett marginalpris på 2475 dollar.

Varje kontrakt backas upp av fysiskt silver, silvertackor. Stämplad, och ackrediterade av en godkänd refiner.

Handel med Silver future – anrikt

Trots att silver future eller future handel generellt kan framstå som en teknisk nymodighet på avancerade handelsplattformar har det en lång och anrik historia. Silver future har funnits i flera århundraden.

I dess enklaste form ära silver future två individer, en säljare och en köpare, som kommer överens om ett framtida pris på silver och sedan lovar att hålla det innan utgångsdatumet. Men denna slags framåtsyftande handel är inte standard. Därför finns det risker inbäddat i konceptet.

 • Om man kör silver future genom en handelsplattform får man följande:
 • Standardiserade produkter, likt de ovannämnda storlekarna.
 • En säker och reglerad marknadsplats där säljaren och köparen kan interagera.
 • Skydd från “counterparty risk”.
 • En effektiv mekanism för pris-upptäck.

Framtida datum-listningar för 60 månader framåt. Detta möjliggör en överskådlig priskurva och det gör det lätt att upptäcka priser.

 • Möjligheter till spekulation och arbitrage – utan krav på att äga fysiskt silver.
 • Möjlighet att inta korta positioner, både i hedging och ren handel.
 • Tillräckligt långa handelstimmar, upp till 22 timmar för silver futures.

Silver Futures – en populär marknad

Silver har etablerats som en värdefull metall i två fåror:

1. Den är värdefull som investeringsobjekt

2. Det har en hög efterfrågan i många industrier och kommersiella produkter.

Silver är därför en råvara som är av stort intresse för flera olika marknadsdeltagare. De största spelarna på silver future marknader är:

 • Gruvindustrin
 • Raffinaderier
 • Elektriska och elektroniska företag
 • Företag inom fotografi
 • Smyckes-branschen
 • Bilindustrin
 • Solcellsindustrin

Dessa spelare använder främst silver future för hedging – där syftet är att skapa ett prisskydd och hantera risker.

Finanssektorn är en annan stor spelare på silver future-marknaden. Dessa aktörer kör silver future både i spekulations- och arbitrage, och de är:

 • Banker
 • Hedgefonder
 • Firmor inom egenhandel
 • Börsmäklare

Vilka faktorer påverka silver future priset?

Under de senast åren har volatiliteten på silverpriset varit hög. Vilket gjort att den börjat betraktas som en råvara med hög fluktueringsgrad. För att förstå denna resa behöver man gå tillbaka till 1990. Då låg industrins efterfrågan på silver på 39 procent. Resterande andel av handeln rörde sig om investering. Idag är det inte så. Istället upptar industrins efterfrågan mer än hälften av efterfrågan på silver. Industrins växande efterfrågan är den huvudsakliga orsaken till att priset på silver är volatilt. Så fort konjunkturen saktar ner eller det uppstår en recension kommer industrin minskade efterfrågan sänka silverpriset markant.

Å andra sidan finns det många scenarier som kan leda till en ökad efterfrågan av silver – vilket i så fall gör att silverpriset stiger. Går det bra före bil- och elektronikindustrin ökar efterfrågan på silver. Sak samma om priset för olja stiger. Då blir efterfrågan på alternativa energikällor som solenergi större, vilket påverkar silverpriset eftersom silver ingår i tillverkningen av solceller.

För att förutse silverpriset behöver man följande i beaktande:

På utbudssidan bör man studera det uppskattade och den faktiska silverproduktionen i silvergruvor – särskilt i länder som Mexico, Kina och Peru som är stora silverproducenter.

På efterfrågesidan gäller det att följa både den industriella efterfrågan och efterfrågan på investment-sidan.

Håll också koll på det makroekonomiska perspektivet: beakta den nationella och internationella ekonomin. Ha också koll på guldets situation, liksom hur börserna går och hur andra råvaror har det som olja och så vidare.

Silver future i ett nötskal

Silver har, som nämnts, varit en högrisktillgång under de senaste åren. Det beror bland annat på den fysiska tillgången eller utbudet av silver. Men det beror också på hur silver påverkats av det som kallas för “contango” respektive “backwardation”. Contango är när den framtida priset för en råvara är högre än det innevarande spotpriset. Backwardation är det motsatta förhållandet.

Tänk på att silver future handel kräver god kunskap och en kapitalbuffert. Trots tillgången till produkter som E-mini och Micro finns att tillstå (med hävstång) kan kravet på kapital vara högre för detaljhandlare. I grund och botten kan silver future handel endast rekommenderas för erfarna handlare som har tillräckligt med kunskap om silver future-handel.